پیشنهاد فروشگاه به ما

CAPTCHA code
اگر فروشگاهی را می شناسید که می خواهید تخفیف های آن را در تخفیف بانک ببینید، اطلاعات آن را وارد کنید تا برای عضویت در سایت دعوت کنیم. اگرهم صاحب یک فروشگاه هستید و در عضویت یا ثبت فروشگاه خود مشکلی دارید، از طریق این صفحه اطلاعات فروشگاه و مشکل خود را ارسال کنید.